HOME
| ???szu.jsp.layout.navbar-default.home??? | Receive email updates | ???szu.jsp.layout.navbar-default.users.notlogin??? | ???szu.jsp.layout.navbar-default.users.submit??? | Edit Profile |

   Search

 

???szu.jsp.browse.community.title???HOT | Browse by Issue Date | Browse by Author | Browse byTitle | Browse by Subject

   Search Results

  Search Use 21 ms        
 
2013年擄拐兒童法例(雜項修訂)條例草案》委員會摘要
作者: 立法会 主题: 2013年擄拐兒童法例(雜項修訂)條例草案》委員會摘要 年份: 2016
摘要:
第 333/2016 號行政長官批示
作者: 澳 門 特 別 行 政 區 主题: 政長官行使《 澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職 權,並根據第11/2013號法律《 文化遺產保護法》第一百零六條第 二款的規定,作出本批 年份: 2016
摘要:
HCEA25_2013 (18_02_2016) CHEUNG TING KAU, VINCENT v. KOO SIU YING AND ANOTHER
案号: HCEA25_2013 (18_02_2016) CHEUNG TING KAU, VINCENT v. KOO SIU YING AND ANOTHER 主题: 年份: 2016
HCSD8_2013 (27_11_2013) KWAN KAM WAH v. BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD
案号: HCSD8_2013 (27_11_2013) KWAN KAM WAH v. BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 主题: 年份: 2016
HCSD42_2013 (27_02_2015) SMART MARINE CO LTD v. WONG CHUNG FAI t_a CHUNG FAI TRADING CO.
案号: HCSD42_2013 (27_02_2015) SMART MARINE CO LTD v. WONG CHUNG FAI t_a CHUNG FAI TRADING CO. 主题: 年份: 2016
HCSD23_2012 (14_03_2013) WONG YU CHO ROLLY v. LING DAI HONG
案号: HCSD23_2012 (14_03_2013) WONG YU CHO ROLLY v. LING DAI HONG 主题: 年份: 2016
HCAG13429_2012 (28_11_2013) RE CHAN MEI LING alias WONG AH HO
案号: HCAG13429_2012 (28_11_2013) RE CHAN MEI LING alias WONG AH HO 主题: 年份: 2016
HCAG15196_2012 (16_05_2013) RE CHUNG HSIOA FENG
案号: HCAG15196_2012 (16_05_2013) RE CHUNG HSIOA FENG 主题: 年份: 2016
HCAG15196_2012 (14_05_2013) RE CHUNG HSIOA FENG
案号: HCAG15196_2012 (14_05_2013) RE CHUNG HSIOA FENG 主题: 年份: 2016
HCCA1160_2013 (28_11_2013) RE WONG PUI TAK DIANA
案号: HCCA1160_2013 (28_11_2013) RE WONG PUI TAK DIANA 主题: 年份: 2016

 

Copyright ©2013-港澳基本法研究中心(Developed Based on DSpace Software) - Feedback